1792 Anders Pedersen, Gaardmand i Dærup

På Arkivalieronline, Odense amt, Søholm Godsarkiv, Fæsteprotokol, 1776 – 1887, p. 31v, opslag 35f
Klik her for at se originalen

Jeg Friedrich Siegfried Baron af Rantzau pp

Giør Witterlig, at have stæd og fæst som jeg
og hermed stæder og fæster til Anders Pedersen fra Flem-
løse xx min Bondegaaard i Dærup Bye som
Hans Hansen hidtil som Fæster har beboet, men
nu for ham godvillig har opladt og afstaaet,
hvilken Gaard staaer for Hartkorn nye Matricul
Agger og Eng 5 Td 6 Skp 1 Fd 2 7/9 Alb som fornævnte Anders
Pedersen maa tiltræde, have, nyde og bruge og i
fæste beholde sin livs Tid; paa Vilkaar: at
han deraf aarlig og i rette Tider svarer og
betaler alle Kongelige Ordinaire og Extraordinaire
Skatter og Paabudde samt Personelle Tyngder, som
enten allerede er, eller herefter maate vorde
paabuden, xx landgilde iligemaade til hver
Aars Martini rigtig leverer, med Penge 1 Rdl
Havre 1 Skp Gaas 1 Stk Høns 2 Stk, for en Otting
og 6 ½ £ Smør betaler han 2 Rd 2 Mk 7 Sk, og for
halv Hovning betaler han til hver Aars 1st Maij
Penge 6 Rd, saalænge den ikke in natura
forlanges, den øvrige halve Gaards Hovning
forretter han in natura efter den derom
oprettede reglementerede Forening. Gaardens
Bygning med Besætning og Inventarium holder
han i forsvarlig Stand efter den dette Fæste-
Brev vedheftede Rettens Syns- og Taxations-
Forretning, er mig xx xx hørig og lydig, og
i alt øvrigt som en Fæstebonde retter sig
efter de Kongelige allernaadigste Anordninger.
Til Indfæstning er betalt 133 Rd 2 Mk. Endnu
bepligtes han, at betale aarlig til sin Formand,
hvis de ere bleven foreenede omx. Dets
til bekræftelse under min Haand og Segl.
Friederichslund den 13de April 1792.
F.S. Rantzau
L.S.

Forevist den 20de Januarii 1794
F. Grev Wedell