Anders Pedersen, 1756-1835, fik fæstebrev på Pilekjærgård 13.april 1792.

Det findes på arkivalieronline på denne adresse 

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=36

og kan læses her i transkriberet form:

Fæstebreve vedr. matr.nr. 6, Pilekjærgård

 

 

1792 Anders Pedersen, Gaardmand i Dærup

På Arkivalieronline, Odense amt, Søholm Godsarkiv, Fæsteprotokol, 1776 – 1887, opslag 35f

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=36

Jeg Friedrich Siegfried Baron af Rantzau pp

Giør Witterlig, at have stæd og fæst som jeg

og hermed stæder og fæster til Anders Pedersen fra Flem-

løse xx min Bondegaaard i Dærup Bye som

Hans Hansen hidtil som Fæster har beboet, men

nu for ham godvillig har opladt og afstaaet,

hvilken Gaard staaer for Hartkorn nye Matricul

Agger og Eng 5 Td 6 Skp 1 Fd 2 7/9 Alb som fornævnte Anders

Pedersen maa tiltræde, have, nyde og bruge og i

fæste beholde sin livs Tid; paa Vilkaar: at

han deraf aarlig og i rette Tider svarer og

betaler alle Kongelige Ordinaire og Extraordinaire

Skatter og Paabudde samt Personelle Tyngder, som

enten allerede er, eller herefter maate vorde

paabuden, xx landgilde iligemaade til hver

Aars Martini rigtig leverer, med Penge 1 Rdl

Havre 1 Skp Gaas 1 Stk[1] Høns 2 Stk, for en Otting

og 6 ½ £ Smør betaler han 2 Rd 2 Mk 7 Sk, og for

halv Hovning betaler han til hver Aars 1st Maij

Penge 6 Rd, saalænge den ikke in natura

forlanges, den øvrige halve Gaards Hovning

forretter han in natura efter den derom

oprettede reglementerede Forening. Gaardens

Bygning med Besætning og Inventarium holder

han i forsvarlig Stand efter den dette Fæste-

Brev vedheftede Rettens Syns- og Taxations-

Forretning, er mig xx xx hørig og lydig, og

i alt øvrigt som en Fæstebonde retter sig

efter de Kongelige allernaadigste Anordninger.

Til Indfæstning er betalt 133 Rd 2 Mk. Endnu

bepligtes han, at betale aarlig til sin Formand,

hvis de ere bleven foreenede omx. Dets

til bekræftelse under min Haand og Segl.

Friederichslund den 13de April 1792.

F.S. Rantzau

L.S.

 

Forevist den 20de Januarii 1794
  1. Grev Wedell

 

[1] Stdk skrives her som sædvanligt som ’st + tegnet for mark