Søren Knudsens fæstebrev 1752

(De mange mangler i transkriptionen bliver korrigeret ved lejlighed. Fæstebrevet ses i protokollen på via dette link. Læg mærke til, at landsbyen endnu i 1752 skrives Deruppe)

Paa dend for Brahesholm, Söeholm og Krengerup godser beskikket administrator bonorum Friderich Schöller, Kongl Mayts  xxx Major af det Danske Artillerie Corps, xxx xxx hands nærmere Ratification haver ieg stæd og fæst, som ieg og herved stæder og fæster til Sören Knudsen ung Karl fød i Deruppe, det huus ibm, som Peder Jörgensen hidtil i fæste og bebode (?) xxx xxx haver, men nu for hannem som xxx hands Datter til ægte, godvilligen har opladt og afstaaet, hvilket huus med ald sin Tilliggelse (?), anslagen til 2 skp 1 alb: Hartkorn, bemte Sören Knudsen altsaa sin Lifvs Tiid udi fæste Brug og Beboelse maa nyde, Bruge og Beholde, saafremt Hand deraf aarlig i Rette Tiid, betaler alle Kongl: Contributioner som nu er eller herefter paabuden vorder, Ligesaa udi land-gl: [landgilde?] og Hovnings Penge dend (?) accorderede Afgift til hver Martinÿ med Fire Rigdl, Holde Stedse Huusets Bÿgning i god og forsvarlig Stand, intet af dets Tilliggende enten xxx eller forbÿtte, lade hands formand bemte Peder Jörgensen sin Lifves Tiid nyde frie Huusværelse hos sig i xxx med videre efter deres forening ved holdte Skifte efter Peder Jörgensens Hustrue, Værre Herskabet og Deres Betiente hörig og lÿdig, og udi xxx hands Kongl. Maÿt Lov og Forordninger i alle Maader efterrettelig holde, alt under dette sit Fæstes Fortabelse, som hand til mig haver betalt med 30 Rdl Siger Tredive Rigsdaler. Til Stadfæstelse under min Haand og Signete. Brahesholm dend 26de Octobr 1752

                      L.S.               F. Trolle

Ligelÿdende original Fæstebref haver ieg imodtaget som ieg herved forpligter mig at efterleve.

Datum ut Supra                  Söfren S.K.S. Knudsen

                      Til Vitterlighed

                      Jörgen I.I.S. Jacobsen        R: Prirup (?)