Skifte efter Jørgen Pedersen, ca. 1789-1828

Anno 1829 den 6 Januar mødte undertegnede Forvalter Andreas Fentz fra Frederikslund som konstitueret Skifteforvalter og Skriver paa høibaarne Hr Kammerherre Major Grev Rantzaus Godser i Stervboet efter afg: Gaardmand Jørgen Pedersen i Dærup, for i Dag som 30 Dage (?) at afholde lovlig Skifte og Deeling imellem Enken Maren Nielsdatter og deres tilsammen avlede Barn en Datter ved Navn Karen Jørgensdatter omtrent 3 Aar gammel. – Enken var personlig tilstæde tilligemed hendes antagne Lavværge Fader Niels Johansen af Høirup, og for den umyndige Datter blev af SkifteRetten beskikket til Værge den afdødes nermeste (?) Slægtning hans Morbroder  forrige Gaardmd Anders Pedersen heraf Byen [Pilekjærgård?] der og i denne Egenskab var mødt og tilstæde. – Som Taxationsvidner (?) vare tilstæde Sognefogderne Hans Jensen af Flemløse og Lars Erichsen af Woldtofte og havde i Overværelse Rettens (?) medhavende (?) Vidner Gaardmændene Peder Pedersen og Hans Jørgensen heraf Byen passerede som følger:

[endnu ikke alt transkriberet]

Derefter anmeldte Enken at hendes afdøde Mand havde tilforhandlet sig Konge KornTienden af deres iboende Fæstegaard der staar for Hartkorn 5 Tdr 5 Skp – – og derhos foreviste det til ham udstædte Skjøde af 24de Mai 1813 fra forrige Eier hans Fader Peder Jørgensen læst inden Baag HerredsRet den 11 Juni f.A., hvilken TiendeAnpart Vurderingsmændene ansaa af Værdi                            200  –  –

Videre forefandtes ikke eller blev anmeldt at være Stervboet tilhørende. –

Det Registrerede og Vurderede beløber efter Opsummering i S. og L: (?) til                    573 r  –  1 Skl

Derhos anmærkes: at der ikke bliver noget i Overskud at beregne fra Gaardens Besætning og Inventarium, da der ikke forefindes videre end der skulle følge samme efter den med Fæstebrevet fulgte Sÿns og Overleverings Forretning; og eiheller forefandtes videre Korn end der behøves til Sæden og Husholdningen. –

Paa Forespørgsel erklærede den umyndiges Værge saavel som Enken og hendes Lavværge xxx paa begge Sider Fornøiede med den første Vurdering og desaarsag blev Vurderingsmændene stædte til at Eedfæste samme og derpaa bekræftede at have udført Vurderingen efter bedste Indsigt og Skiønnende – saa sandt hjelp os Gud og hans hellige Ord

                      Hans Jensen [sign.]                              Lars Erichsen [sign.]

Enken anmeldte derefter at bortskylde følgende Giæld:

1, til Indsidder Niels Johansen i Kjøng Høirup efter Obligation af 11 Juni 1822 som blev forevist                                                   S. & T.                                180 rdl –  –

2, til Husmand Rasmus Mortensen ved Dærup                                                40 –     –  –

   xxx                220  –  –

[en del sider endnu ikke transkriberet]

… at Enken havde tilsidst forpligtet sig til at holde SkifteRetten fri for al Ansvar med Hensÿn til at der ikke er udstedt Proklama: Og paa saadan Maade blev dette Skiftehold bekræftet med alle Vedkommendes Underskrivt efter at være lÿdelig oplæst. –

Maren Nielsdatter                                 Anders Pedersen

med ført Pen                                          med paaholden Pen

Niels Johansen med ført Pen

Til Vitterlighed

Peder Pedersen [sign.]                         Hans Jørgensen [sign.]