Rasmus Mikkelsens fæstebrev

Afskrift efter fæsteprotokollen, p. 281

F 61
Chr: R: den 8de
No 5 4de Klasse
1840 84 S[killing] Sølv
Underskrevne Greve Carl Rantzau Kammerherre og Oberst i den Kongelige Livgarde til Hest, Ridder af Dannebroge og Eier af Frederichslund, Søeholm og Brahesholms Godser Gjør vitterligt: At have stædt og fæstet, ligesom Jeg og herved stæder og fæster til Rasmus Mikkelsen barnfødt i Dærup, den Gaard sammesteds, som afgangne Niels Rasmussen Kudsk forhen havde i Fæste men hvis efterlevende Enke Mette Hansdatter nu til ham godvilligen inden Tinge den 8de Mai d.A. haver
Opladt og afstaaet. – Denne Gaard, der staaer for samme Hartkorn som tilforn nemlig Ager og Eng 5 Tdr 5 Skpr – – maa bemeldte Rasmus Mikkelsen med al dens rette Tilliggende i Mark og Bye sin Livstid i Fæste nyde, bruge og beholde paa Vilkaar:
At han deraf aarlig til rette Tider svarer og betaler alle Kongelige Skatter og Afgivter samt andre offentlige Byrder og Paalæg som nu ere eller herefter paabudne vorder af hvad Navn eller Oprindelse end være maatte i samme Omfang og Udstrækning som om han selv eiede Gaard og Grund, følgelig ogsaa betaler 1/6 Bank Rente der erlægges med 2 Rbdl 8 S[killing] Sølv hvert Aars Martini udreder den fulde Landskat uden nogen Godtrgjørelse fra GodsEierens Side, samt endelig
tilsvarer og leverer den paabudne IldeBrændsel til Skolelæreren. – Svarer og betaler i aarlig Landgilde Mai var 6 Rbdl Sølv og Martini 3 Rbdl Sølv, leverer til sidstnævnte Tid 1 Td Rug af Vægt 11 L£ 12 £ [dvs lispund og pund], 1 td ”Radebyg” af Vægt 10 L£ 12 £, 4 skpr Havre af den lyse, vægtig 4 L£ 2 £, foruden det forordnede Opmaal som ydes ex more

[efter skik og brug, iflg Meyers fremmedordbog]

med 1 Fdkr pr. Tønde tilsammen forsvarlig godt og velrenset Korn. Endvidere til samme Tid 1 godt Lam, 1 god ung Gaas, 2 Høns og ved Juletider 20 Æg, forretter halv Hovning til Frederichslunds Hovedgaard, samt hjemkjører Herren fra Søeholm og derved retter sig efter Hoveriforordningen og de Kongelige Anordninger, gjører Ægter, Klapjagt og Fiskerie ligesom hans Formand, bekoster Gaardens Bygninger indlemmede i Landets almindelige Brandkasse og deraf betaler de aarlige Brandpenge ordinaire og extraordinaire, Af Gaardens Grund anvender Fæsteren 1½ Skpr Land til en Æske eller Elmehave efter Grundens Beskaffenhed paa det Sted hvor GodsEieren lader anvise, forhegner samme forlanges og Tid efter anden i Løbet af de første 10 Aar tilplanter denne, fornyer den med nye Planter i stedet for de som maatte gaa ud og holder denne Æske eller Elmehave i tilbørlig Fred. Fører Opsigt med at ingen ulovlig Jagt udøves paa hans Fæstegaards Tilliggende og om nogen saadan ulovlig Adfærd opdager, skal Fæsteren om muligt erholde
[p.282]
de Vedkommende, eller tilkalde Vidner paa denne Forseelse samt derefter anmelde hvorledes hermed er tilgaaet for Herskabet; opfører og vedligeholder det til Gaarden hørende Hegn overensstemmende med Forordningen af 29 October 1794 om varigt Hegn; dyrker og driver
Jorden forsvarligt, vedligeholder Gaardens Bygninger Besætning og Inventarium og i sin Tid afleverer samme tilligemed Fode og Sædekornet i den Stand vedhæftede Synsforretning omformelder. – Skulde Eieren i Tiden blive tilsinds at ophøre Hoveriet og som i saa Fald skal tilkjendegives Fæsteren Eet Aar forud, eller dets Ophørelse ved Lovbud befales, da skal han være pligtig:
a at svare en aarlig Godtgjørelse herfor af 3 Tdr 2 Skpr Rug, 3 Tdr 4 Skpr Radebyg og
3 Tdr 2 Skpr Havre, godt og velrenset Korn af ovennævnte Vægt, det leveres for det løbende Aar i én af de trende Maaneder November, December eller Januar ligesom han derom tilsiges og hvilke Kornvarer Fæsteren paalægges at fremføre til og aflevere i nærmeste Kjøbstad dog uden videre Op-
maal end at Havren leveres med Top
b at afstaae en Huslod af sin Grunds Tilliggende Grund indtil i alt 6 Tdr Land boniteret Jord til Taxten 24, og som Eieren forbeholder sig at udvise af Gaardens Udjorder i en samlet Strækning og paa et Sted hvor der med Beqvemmelighed kan faaes Vand ligeledes forbeholder Eieren sig at anvise frie Vei til samme over Gaardens Grund, for hvilken Jordlod Fæsteren dog tilstaaes en aarlig Godtgørelse af 1 ½ Skpr Rug 1 ½ Skpr Byg og 1 ½ Skpr Havre for hver Tønde Land til Taxten 24.
c om og naar forlanges forrette 4 Langægter eller 4 Dages Kjørsel ved Frederichslund aarlig, imod en Betaling af 4 Mark Sølv for hver Dag.
I øvrigt retter og forholder Fæsteren sig efter Loven og Anordningerne er mig og min Forvalter hørig og lydig. Alt under dette hans Fæstebrevs Fortabelse og anden Straf efter Loven. – Indfæstningen er betalt med 400 Rbdl Sedler tilligemed sædvanlige Fogedpenge til min Forvalter.
Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl. Frederichslund den 28 November 1840
Carl Rantzau

  • L.S. –

Læst i Baag Herreds Ret Fredagen den
4 December 1840.
Buchwald
Protocolleret No 12 Folio 636. Thaulow

Ligelydende Fæstebrev med vedhæftet Syns- Taxations og Overleveringsforretning samt Hoveriforening haver jeg imodtaget, og som jeg herved forpligter mig til at opfylde og efterleve udi Eet og Alt.
Rasmus Mikkelsen
Til Vitterlighed:
Sign XXX Jens Knudsen
Af Frederichslund

I margen på hver side er følgende tilføjelser.
På første side:
Betaling kan Godseieren lade Afgivten inddrive ved Udpantning Foranstaaende forpligter jeg mig herved til at opfylde udi i Eet og Alt. P.t. Søeholm den 6 November 1859
Rasmus Mikkelsen
Til Vitterlighed:
C.K. Rieffenstahl, Jens Larsen
Denne tekst skal føjes til teksten på tredje side, se nedenfor

På næste side:
Denne Gaard staaer nu for Hartkorn Ager og Eng nye Matrikel 6 Tdr 1 Skp – Fdk ¾ Alb
Samt ¼ Deel af Fælles Hartkornet 1 Skp 2 Fdk ½ Alb 2 5/16
I alt 6 Tdr 1 Skp 1 Fdk ¾ Alb
Og svarer Gammelskat 38 Rdl 42 S[killing] Sølv aarlig
Frederichslund den 1 August 1844. Carl Rantzau

På tredje side:
Da den i dette Fæstebrev skete Reformation af en Jordlod paa 6 er sex Tønder Land boniteret Jord til xxx [sikkert: Taxt 24, pp] er frafaldet af Godseieren paa den Betingelse, at jeg har betalt en Indfæstning af Lodden til Godseieren af 200 skriver tohundrede Rigsdaler Rdl og til 1 Mai 1859 og svarer aarlig til samme Tid herom en Pengeafgivt af 12 rdl er tolv Rigsdaler RM [Rigsmønt] af denne Lod og er da al muelig Godtgjørelse fra Godseieren til mig som Fæster heri indbetaltes navnlig Hoverie Godtgjørelse. I Mangel af

[… fortsættes med teksten fra første opslag, nemlig:]

Betaling kan Godseieren lade Afgivten inddrive ved Udpantning
Foranstaaende forpligter jeg mig herved til at opfylde udi i Eet og Alt. P.t. Søeholm den 6 November 1859
Rasmus Mikkelsen
Til Vitterlighed:
C.K. Rieffenstahl, Jens Larsen

På fjerde side:
Ved Overafløsningscommissionsmødet i Assens d. 4 April 1862 ere de for Fæsteren Rasmus Mikkelsen ved Forlig af 23 November 1848 fastsatte 2 Ægter afløste med 2r pr. Ægt eller i alt med 4 Rdl.
Sign.

Original: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=285

Tilbage

Til forsiden