Rasmus Andersen, 1819-1895

Rasmus Andersen, født 26.08.1819 og konfirmeret 1834, hvor hans kundskaber var meget gode og hans opførsel sædelig.

Efter faderens selvmord passede moderen, Anne Rasmusdatter, 1778-1869 Dærupgård, indtil sønnen overtog fæstet.

Han fik tinglyste fæstebrev på matr.nr. 7, Dærupgård 19.12.1856. Gården stod efter den nye matrikel for 5 Tdr 5 Skp 1 Fdk 1 ¼ Alb. Indfæstningen beløb sig til 1.100 Rigsdaler Rigsmønt tilligemed 10 % i Fogedpenge (dvs. til forvalteren på Frederikslund / Krengerup)

I sammenhæng med at Jørgen Gormsen fik fæste på Kellerhavegård i 1870, fik Rasmus Andersen 24. dec. 1870 fæste på en del af Kellerhavegårds tilliggende, nemlig matr.nr.1d, der står for 3 Tdr 7 Spr – Fdk ¾ Alb. Dette areal ligger nord for Kellerhavegård, som herved fik reduceret sit tilliggende til 7 – 2 – 2 – 1.

Landgilden var 20 Rdl Rigsmønt hver mortensdag; samtidig skulle han levere 4 td rug, 4 td radebyg, 4 td havre af den lyse, forsvarligt godt og velrenset korn, ”idetmindste” af vægt 11 L£ 12 £ en tønde rug, 10 L£ 12 £ en tønde byg, 8 L£ 4 £ en tønde havre. ”foruden det forordnede Opmaal, som aparte ydes med 1 Fdk: pr: Td:”.

I 1878 købte Rasmus Andersen gården til arvefæste for 16.500 kr.

Senere er frasolgt mindre parceller, bl.a. i Alenbæk / Ræveager