Peder Pedersens fæstebrev

No 5. [Fr VIs monogram] 54 Rbdgl Sölv / 1820

Frederich Siegfried Rantzau General af Cavalleriet og Storkors af Dannebroge, Greve til Rosenvold og Herre til Frederichslunud, Brahesholm og Schougaarde:

Gjör vitterligt: At have stædt og fæst, ligesom jeg og herved stæder og fæster Peder Pedersen barnefød i Dærup den Gaard ibdm under Frederichslunds Gods som Niels Jensen tilforn beboede og fradøde, og med hvis efterlevende Enke han har indladt sig i Egteskab. Denne Gaard der staar for Hartkorn Ager og Eng som i forrige Fæsters Tid, nemlig 8 Tdr – ” – ” – ” maa bemeldte Peder Pedersen hans Livstid i Fæste nÿde, bruge og beholde, paa Vilkaar: At han deraf aarlig til rette Tider svarer og betaler alle Kongelige Skatter og andre Afgivter og Paabudde, som nu er eller herefter paabudne vorder og hvoriblandt LandSkatten navnlig bemærkes, hvis fulde Beløb Fæsteren skal udrede og tilsvare, og altsaa ikke nÿder nogen Afkortning i denne Skat saaledes som Forord: af 5 April 1818 dens 5 § ellers bestemmer svarer og betaler i aarlig Landgilde Mai 6 Rbdlr Sölv, Martine ligeledes 6 Rbdlr Sölv, leverer til samme Tid 2 Tdr 4 Skp Rug med forordnet Opmaal item 1 ung Gaas og 2 Høns, samt 20 Æg ved Juletiden; forretter halv Gaards Hovning til Frederichslund tilligemed det sædvanlig Hoverie til Söholm, i Overensstemmelse med Hoveriforeningen og de Kongelige Anordninger, af hvilken Forening et verificeret Udtog findes dette Fæstebrev vedhæftet; gjörer Ægter, Klapjagt og Fiskerie ligesom hans Formand; svarer og leverer Gaardens nuværende og tilkommende Anpart Ildebrændsel til Skolelæreren, som det dog tillades ham skiære i hans Tørvemose; opfører og vedligeholder det til Gaarden hörende Hegn, overensstemmende med Forord: af 29 October 1794 om varigt Hegn; dyrker og driver Jorden forsvarlig; vedligeholder Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium, og

afleverer dette tilligemed Føde og Sædekornet i samme Stand som vedhæftede Synsforretning omformelder. – Iövrigt retter og forholder Fæsteren sig efter Loven og Forordningerne, er mig som hans Hosbonde hörig og lÿudig og viser samme Lÿdighed imod min Forvalter og andre paa mine Vegne udsendte Betjente: Alt under dette hans Fæstebrevs Fortabelse og anden Straf efter Loven. – Indfæstningen er mig betalt med 650 Rbdlr Sedler tilligemed 10 prC deraf til min Forvalter. –

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl

Frederichslund, den 19 December 1820

                                           F.S. Rantzau

                                           L.S.

Læst inden Baag Herreds

Ret den 22 Decbr 1820

                      Gundorph

Saa og indført i PanteProtokollen No 6 folio

123 xxx

Barchmann (?)

                                           Peder Pedersen [intet om mfp mph eller lign.]

Ligelydende Fæstebrev med vedhæftet Syns og Overleverings forretning samt Hoverie-forening haver jeg imodtaget hvis Indhold jeg herved xxx mig udi Eet og Alt at opfÿlde og efterleve

Til Vitterlighed

P. Pedersen   Jens Jensen   Nÿrup

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=173&height=746

Tilbage til Peder Pedersen eller tilbage til forsiden