Peder Olesen, 1835-1864

Peder var soldat i 1864. Han kan følges i lægdsrullen fra han er tre indtil det noteres, at han døde på Augustenborg Lazaret 13. maj 1864 (Hovedrullen 1863, lægd 77).

Han døde, inden han modtog det sidste brev fra familien i Dærup. Derfor blev det returneret, og nu kan det læses her:

Brevet til Peder Olesen

Peter Olsen
Anden Afdeling 5 Reg: 1 Comp: Nr. 72
Augustenborg Slots Lazaret, Stue H
Dærup den 3. Maj 1864
Kjære Søn og Broder.
Med stor Sorg haver vi læst dit sidste Brev gode Broder, og det sidste Haab om din Fods redning
er også borte, thi hidtil haver vi dog tænk at der dog maaske var forhaabning at du kunde beholde
den, vi tænkte ikke at den 27. havde været dig end saa haard Dag, hvor du skulde meste en saa
vigtig Lem; men gode Broder vi vilde gjerne ønske at du maate beholde Livet, at vi dog maatte see
dig i vort Hjem igjen Gud haver lagt en Sorg paa os gode Broder og en Byrde for dig som er tung, men derfor maa du ikke for… og troe ikke at Herren haver lagt den Byrde og de haarde Lidelser paa dig for at straffe, nej – Herren revser tit den han elsker, du har jo altid været god mod os herhjemme og kunde vi gjengjelde dig det, da ville vi gjerne, det bedrøver os at vi ikke endgang kan faae vore Breve til dig vi skrev eet den 27. maaske det ikke var naaet at komme og at det da kunde komme alligevel deri skrev vi hvorledes det gik til med Mads at der ikke blev
leiet for ham, han kom Hjem alt som vi havde Aggederet* med Lars Hansen han skulde have 1100 for at gaae, men da syndes Mads at det var formeget nu er han reist og deres Regement liger nede ved Midelfart, og Gud veed hvordan det nu skal gaae med Krigen og om han maae komme rask hjem hvilken vi saa gjerne ønsker.
Gode Broder vor største Sorg over dig er den at du maae lide saa meget ondt inden Benet kan
komme sig, thi fordi Foden er borte derfor er du jo ikke berøvet al Jordisk gode langt mindre
Himmelens gode, og hvad er Lykken og Glæder her paa Jord kun den er kun kort og da gjelder det kun om hvordan vi har brugt hvor Tid. Gode Broder vi haaber nok at Himlen stor aaben for dig, maae  du ikke mere see det Hjordiske Hjem, da tager Gud dig nok til sig udig sit Himmerie hvor der er ei Sorg ei Pine og maate vi alle samles der da ville vi ikke sørge over denne korte tid. Maaske at din Broder Niels over til dig hvis at der kan nogle komme over til Als thi thi vi vil gjerne høre hvordan det er med dig, og begge
dine Farbrødre vil at der skal nogle reise derover til dig for at faae det bedre at vide hvordan det er, og da kommer han maaske med Brevet, vis ikke, vil du hilse Madam Han… mange
Gange fra os alle og siig hende mange Tak fordi hun er saa godhedsfuld mod dig og mod os her
hjemme, hels Kunstablen som har hentet Melk, og sig ham mange Tak og hels Enver som hjelper dig i din store Nød, vi er dem mange Tak skyldig. Maa du selv være helset paa det kjærligste mange Gange fra din sørgende Familie, der aldrig glemmer dig, og glemmer hvor meget du har lidt, nu vil vi sige dig Farvel til vi ser dig igjen det ønskes af din
Familie.
Din sulepose maae du gjøre med hvad du vil, udeel det kun til hvem du synes, og glem ikke Madammen og Kunstablen

Peder Olsens fætter, Lars Christensen, 1840-1936, fra Topshøjgård, Ebberup deltog også i 1864-krigen, overlevede og modtog erindringsmedaljen, som også er i mit arkiv.

Her er dens forside, avers og dens bagside, revers

samt Lars Christensen.