Peder Olesen, 1835-1864

Peder var soldat i 1864. Han kan følges i lægdsrullen fra han er tre indtil det noteres, at han døde på Augustenborg Lazaret 13. maj 1864 (Hovedrullen 1863, lægd 77).

Han døde, inden han modtog det sidste brev fra familien i Dærup. Derfor blev det returneret, og nu kan det læses her:

Brevet til Peder Olesen

Her følger en transkription af brevet, som er adresseret til:

Peter Olsen

Anden Afdeling 5 Reg. 1 Comp., Nr. 72

Augustenborg Slots Lazaret, Stue H

Dærup den 3. Maj 1864
Kære Søn og Broder.

Med stor Sorg haver vi læst det sidste Brev gode Broder, og i det sidste Haab om din Fods redning er også borte, thi hidtil haver vi dog tænk at der dog maaske var forhaabning at du kunde beholde den, vi tænkte ikke at den 27. havde været dig end saa haard en Dag, hvor du skulde meste en saa vigtig Lem men gode Broder vi vilde gjerne ønske at du maate beholde Livet, at vi dog maatte see dig i vort Hjem igjen.

Gud haver lagt en Sorg paa os gode Broder og en Byrde for dig som er tung, men derfor maa du ikke forsøge at troe ikke at Herren haver lagt den Byrde og de haarde Lidelser paa dig for at straffe, nej – Herren revser tit den han elsker, du har jo altid været god mod os herhjemme og kunde vi gjengjelde dig det, da ville vi gjerne, det bedrøver at vi ikke engang kan faa vore Breve til dig vi skrev eét den 27. maaske det ikke var naaet at komme og at det da kunde komme alligevel, deri skrev vi hvorledes det gik med Mads at der ikke blev leiet for ham, han kom Hjem alt som vi havde Aggedered med. Lars Hansen. Han skulde have 1100 for at gaa, men det syndes Mads at det var formeget nu er han reist og deres Regiment liger nede ved Midelfart, og Gud veed hvordan det nu skal gaae med Krigen og om han maae komme rask hjem hvilken vi saa gjerne ønsker.

Gode Broder vor største Sorg over dig er den at du maae lide saa meget ondt inden Benet kan komme sig, thi fordi Foden er borte derfor, er du jo ikke berøvet al Jordisk gode, langt mindre Himmelens gode, og hvad er Lykken og Glæder her paa Jord den er kun kort og da gjelder det kun om hvordan vi har brugt hvor Tid. Gode Broder vi haaber nok at Himlen stor aaben for dig, maae du ikke mere see det Hjordiske Hjem, da tager Gud dig nok til sig udig sit Himmerie hvor der er ei Sorg ei Pine og maate vi alle samles der da ville vi sørge over denne korte tid. Maaske naar din Broder Niels over til dig hvis at der kan nogle komme over til Als. thi vi vil gerne høre hvordan det er med dig, og begge dine farbrødre vil at der skal nogle reise derover til dig for at faa det bedre at vide hvordan det er, og da kommer maaske med Brevet, vis ikke, vil du hilse Madam Have mange Gange fra os alle og siig hende mange Tak fordi hun er saa godhedsfuld mod dig og mod os her hjemme, hels Kunstablen som har hentet Melk, og sig ham mange Tak g hels Ever som hjelper dig i den store Nød,vi er dem mange Tak skyldig.

Maa du selv være helset paa det hjerteligste mange Gange fra din sørgende Familie, der aldrig glemmer dig, og glemmer hvor meget du har lidt, nu vil vi sige dig Farvel til vi ser dig igjen det ønskes af din

Familie.

Din sulepose maae du gjøre med hvad du vil, udeel det kun til hvem du synes, og glem ikke Madammen og Kunstablen.
Citat slut

Peder Olsens fætter, Lars Christensen, 1840-1936, fra Topshøjgård, Ebberup deltog også i 1864-krigen, overlevede og modtog erindringsmedaljen, som også er i mit arkiv.

Her er dens forside, avers og dens bagside, revers

samt Lars Christensen.