Niels Rasmussen Kudsks fæstebrev

Jeg Friderich Siegfried Baron af Rantzau til Friderichslund, Fiellebroe, Brahesholm, Schougaarde og Söeholm, Ridder, Kongelig Maÿestæts Kammerherre, Oberst og Chef over det Fÿhnske Dragon Regiment, Giör Vitterligt: At have Stædt og Fæstet som ieg hermed Stæder og Fæster til Niels Rasmussen Espe, nu min Bondegaard i Dærup Bye, som Thomas Andersen hidtil som Fæster har beboet, men nu har han godvillig har (?) xxx og afstaaet, hvilken Gaard staar for Hartkorn nye Matricul, Ager og Eng er 5 Tdr: 6 Skp: 1 Fdk: 2 7/9 Alb: – som fornævnte Niels Rasmussen maae tiltræde, have, nyde, bruge og i Fæste beholde sin Livs Tiid, paa Vilkaars: At han deraf Aarlig og i rette Tïder svarer og betaler alle Kongelige ordinaire og extraordinaire Skatter og Paabudte samt personelle xxx, som enten allerede ere, eller herefter maatte vorde paabudne, sit Landgilde iligemaade til hvert Aars Martini betaler med 3 Rdlr 4 Mk 9 Sk, og for halv Hovning betaler han til hvert Aars 1st Maÿ 6 Rdlr, saalænge den ikke in Natura forlanges, den øvrige halve aards Hovning forretter han in Natura efter den derom oprettede Reglementerende Forening. – Gaardens Bygning med Besætning og Inventgarium holder han i forsvarlig Stand, efter den dette Fæstebrev vedhæftede Rettens Syns og Taxations Forretning, efterkommer den med hans Formand indgaaede Forening, er mig og mine xxx hörig og lydig, og i Alt øvrigt som en Fæste-Mand retter sig efter de Kongelige Allernaadigste Anordninger.- Indfæstningen er betalt med 120 Rdlr. – Dette til Bekræftelse (?) under min Haand og Segl. – Friderichslund den [tom] Febr. 1792

F.S. Rantzau L.S.

Ligelydende Fæstebrev, med paaberaabte Rettens Syns og Taxations Forretning, er Mig bevaret som ieg forbinder Mig xxx xxx Dærup den [tom, udat.] Febr. 1792

Niels Rasmussen Mph.