Niels Jensens fæstebrev

Fæstebrevet blev underskrevet af godsejeren 8. jan. 1792.

Jeg Friderich Siegfried Baron af Rantzau etc. … at have stædt og fæst som ieg og hermed Stæder og fæster til Niels Jensen Falden ene min Bondegaard af Dærup som Mads Jørgensen sidst beboede og fradøde (?); hvilken Gaard staar for Hartkorn nye Matricul Agger og Eng 8 Tdr 3 Skp 3 Fdk 3 Alb., fornævnte Niels Jensen der ægter Enken paa xxx maa tiltræde … … dog paa Vilkaar: at han deraf aarlig og i rette Tiider svarer og betaler … … [standardformuleringer], saa betaler han og i aarlig Landgilde til bestemte Tiider efter Jordebogen Penge 2 Rdl Rug 2 xxx 4 Skp Smør 1 Otting og 6 1/8 £ eller og Penge derfor, Høns 2 Styk og xxx Penge for halvgaards Hovning saa længe heelgaards Hovning ey forlanges aarlig 6 Rdr … … han havde og at udvirke og betale aarlig hvad den gamle Rasmus Gregersen og Hustrue som forhen har haft Gaarden i Fæste med Contract er tilsagt aarlig at nyde af Gaarden til Livs Ophold med måder (?)

Denne Fæstegaard som med Lovbefalet Synsforretning er ham overleveret og findes dette Fæstebrev vedhæftet haver han saaledes som Synsforretningen omformelder

Samme i Henseende til Bygning som Besætning og Inventarium tilsvare og i samme gode Stand i sin Tiid at aflevere naar han enten ved Døden afgaaer eller Gaarden i anden Maade bliver fæsteledig. For Resten maae han som Fæstebondeudviise Hørighed og Lydighed imod mig og Fuldmægtig efter de Kongelige Anordninger … … Indfæstningen er til mig selv betalt med 400 Rdl .

Dette til Bekræftelse under min Haand og Signet.

Friderichslund den 8 Januarij 1792

                                                                                       F.S. Rantzau (L.S.)

Ligelydende original Fæstebrev haver ieg bekommet hvis Indhold ieg hermed forpligter mig at holde og efteleve.

                                                                                       Niels Jensen

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=33