Mikkel Madsens fæstebrev

Afskrift fæsteprotokollen p. 77 ff:
Nr.2 xxx 54 Sk [tror jeg] 1805
Jeg Friderich Siegfrid Baron af Rantzau, Hans Kongelig Majestæts Generallieutnant og Chef for Fyenske Regiment lette Dragoner, Herre til Friderichslund, Brahesholm, Skovgaarde og Søholm med underliggende Godser, Ridder og Kammerherre. Giør vitterligt:
At have stædt og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Ungkarl Mikkel Madsen af Dærup den Gaard ibdm som hans Fader Mads Mikkelsen hidtil haver beboet, men den 19e April d. A. inden Tinge har frasagt sig, staaende for Hartkorn Ager
— p.77 verso —
og Eng 5 Tønder 5 Skæpper; Denne Gaard med alt sit rette Tilliggende maa bemelte Mikkel Madsen sin Livstid have, nÿde, bruge og i Fæste beholde, paa Vilkaar: at han deraf aarlig til sine rette Forfalds Tider betaler alle Kongelige ordinære og extraordinære Skatter og Paabudte samt personelle Tyngder som enten allerede er eller herefter anordnet vorder, betaler og leverer aarlig udi Landgilde til St. Hansdag 2 Høns og 20 Stq Æg, St Mikæeli Én Gaas, til Martini Penge 3 Rdr, 3½ Skp Rug og 1 Skp Havre med forordnet Opmaal, samt til 1te Maii Penge 6 Rdr; forretter en halv Gaards Hoveri til Friderichslund efter Anordningerne og den approberede Hoveri-Foreening samt Langgang med videre ligesom mine øvrige Bønder.
Gaardens Bygning, Besætning og Inventarium holder han i forsvarlig Stand efter den derover tagne og dette Fæstebrev vedhæftet Syns Forretning. Han skal rette sig efter Hans Majestæts allernaadigste Love og Anordninger, og være mig og min Udsendte hørig og lydig. Alt under hans Fæste Rets Fortabelse. Indfæstningen er betalt med 400 Rdr . Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl. –
Friderichslund, den 8o Septbr 1805
F.S. Rantzau (L.S.)
Ligelÿdende Original-Fæstebrev haver jeg imodtaget, og forbinder mig Samme
— p. 78 —
i alle Maader at holde mig efterrettelig. Friderichslund, ut supra
M.M.S. betyder Mikkel Madsen [det står der!]
Til Vitterlig her nærværende
Poulson And. Fentz

I margen tilføjet:
Denne Gaard svarer Hartkorn A og E. ny Matrikel: 5 Td 4 Skp 1 Fdk ½ Alb samt 1/8Deel af Fælles Hartk: 1 Skp 2 Fdk ½ Alb og svarer i Gammelskat 38 Rbd 42 Sk aarlig
Friderichslund, d 1. Aug. 1844
Carl Rantzau

Kilde: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=82

Tilbage

Tilbage til personalhistorie