Mads Pedersens fæstebrev 1825

No 5 [Fr.VIs monogram] 1825 54 Rbgl: Sölv

Underskrevne Grev Carl Rantzau Major i den Kongelige Livgarde til Hest og Eier af Frederichslujnd, Söholm og Brahesholm Godser. – Gjör vitterligt:

At have stædt og fæst, ligesom jeg og herved stæder og fæster Mads Pedersen af Dærup den Bondegaard sammesteds som Gaardmand Anders Nielsen sidst beboede, men godvillig haver frasagt sig inden Retten den 18 Febr d: A: – Denne Gaard, der staar for samme Hartkorn som i forrige Fæsters Tid, nemlig Ager og Eng 5 Tdr 5 Skx — maa bemeldte Mads Pedersen hans Livstid i Fæste nÿde, bruge og beholde, paa Vilkaar: at han deraf aarlig til rette Tider svarer og betaler alle  nuværende og tilkommende Kongelige Skatter og Afgivter samt andre offentlige Byrder og Paalæg af hvad Kasse (?) eller Oprindelse end være maatte og iøvrigt i samme Omfang eller Udstrækning som om han selv eiede Gaard og Jord. – I dette Hensyn paalægges han navnlig at udrede af BankRenter 2 rdl 8 [Mk] Sölv aarlig som erlægges til Mikkelsdag, Ligeledes udreder han den fulde Landskat uden nogen Godtdgiörelse eller Deeltagelse fra Eierens Side saaledes som Forord: af 15 April 188 dens

5 § ellers bestemmer samt endelig udreder den paabudne Ildebrændsel til Skolelæreren. – Svarer og betaler i Landgilde Mai 6 Rbdlr Sölv og til Mikkeldag 3 Rbdlr Sölv, leverer til samme Tid 4 Skp Rug vægtig 11 l£ 12 £ pr Td, 1 Td Radebyg vægtig 10 l£ 12 £ og 4 Skp havre vægtig 8 l£4 £ pr Td: forsvarlig, godt og velrenset Korn og dertil det forordnet Opmaal 1 Fdk pr Td (?); item 1 godt Lam, 1 god ung Gaas og 2 Høns samt 20 Æg, de sidste ved Juletiden; bekoster Gaardens Bygninger indlemmet i Landets almidelige Brandkasse og der[ulæseligt indskud] af betaler Brandpenge aarlig; forretter Halvgaards Hovning til Frederichslund og det sædvanlige Hoverie til Söholm, alt efter Hoveriforeningen og de Kongelige Anordninger og til hvilken Ende et verificret Udtog af denne Forening findes nærværende Fæstebrev vedhæftet; giörre (?) Ægter, Klapjagt og Fiskerie ligesom hans Formand; og xxx og vedligeholder det til Gaarden hörende Hegn overensstemmende med Forordningen af 29 October 1794 om varigt Hegn; dyrker og driver Jorden forsvarlig; vedligeholder

Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium og afleverer dette tilligemed Føde og Sædekornet

i samme Stand som vedhæftede Synsforretning omformelder. – Iövrigt retter og forholder Fæsteren sig efter Loven og Anordningerne, er mig og min Forvalter hörig og lÿdig: Alt under dette hans Fæstebrevs Fortabelse og anden Straf efter Loven. – Indfæstningen er mig betalt med 325 Rbdlr Sedler. –

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl. –

Frederichslund, den 15 Septbrr 1825 –

                                           Carl Rantzau

                                           /: L: S: :/

Læst inden Baag Herreds Ret den 16 Septbr 1825

Gundorph

og behörig protokolleret i Pantebogen No 7 Folio 383 og 84

                                           Helms

Ligelÿdende Fæstebrev med vedhæftet Syns og Overleveringsforretning haver jeg imodtaget, hvis

Indhold jeg herved forpligter mig at opfÿlde og efterleve udi i Eet og Alt. –

Dærup, den 30 Septembr 1825 –

                                           Mads Pedersen

Som Vidne

P: Pedersen

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=189&height=746

Tilbage til Mads Pedersen eller tilbage til forsiden