Kirsten Andersdatters skifte

31.03.1775 skifte efter Kirsten Andersdatter, Hans Knudsens hustru

SallData, Godsarkiver amt, Odense, Brahesholm Gods, Skifteprotokol, 1761-1776

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=430924&side=309

31.03.1775, dvs. 30te dagen efter dødsfaldet, to vidner fra byen Rasmus Gregersen og Jørgen Sørensen

 … at foretage lovlig Skifte og Deeling imellem Enkemanden bemelte Hans Knudsen paa dend eene, og dend Slg. Kones i hendes forrige Ægteskab efterladte Børn paa dend anden Side som var Laurs Erichsen 40 Aar tienende i Glensbierg, Anders Erichsen 35 Aar tienende i Smeirup Birthe Erichsdatter død, men i Ægteskab med Morten Hansen Gaardmand i Søllested efterladt sig 1 Søn Anders Mortensen 10 Aar gl:  og Anna Erichsdatter gift med Peder Hansen Gaardmand i Wedtofte som alle var mødt og tilstæde, undtagen Anders Erichsen fra Smeirup som dog xxx som de andre var bleven indvarslet. – Derpaa efter at Skifteforvalteren ville have giort Begyndelse med Registering og Vurdering – gav Enkemanden paa egne Laurs Erichsen paa egne og sin Broder Anders Erichsens vegne Morten Hansen paa sin umyndige Søns vegne og Peder Hansen af Wedtofte paa sin Kones vegne tilkiende at De vare blevne forenede saaledes, at Enkemanden til førstkommende 1te Maÿ udbetaler Dem for mødrene Arv hver Broder 10 Rdlr Rede Penge (?) som er til de 2de Brødre i alt 20 Rdlr og til hver Systerlod 5 Rdlr som er til de 2de Systre 10 Rdlr i alt. xxx myndige xxx der var Børns xxx, og Enkemandens xxx bekiendt vidste at Der ingen uret eller fornærmelse leed ved, og derfor begierede de at Skiftet uden nogen vidtløftighed med Registering og Vurdering at foretage maatte sluttes paa deres eget Ansvar, hvorfor De ville holde SkifteForvalteren skadesløs i alle Maader; hvorpaa og SkifteForvalteren i Anledning af slig Begiering og given Forsikring, eÿ heller foretog sig noget videre med denne Stervboe, men alene bepligtede Morten Hansen Gaardmand fra Søllested at være ansvarlig som Fader og Værge for sin umyndige Søns tilfaldne Arv 5 Rdlr – som hand i sin Tiid naar hand blive myndig til ham med Renter udbetaler eller og xxx xxx vedkommende Ober-Formynder afleverer, og dernæst blev Enkemanden bepligtet som hand og bevidne (?), at betale alle og enhver hans noget Retmæssig maatte være skyldig SkifteForvalteren ligeledes uden Ansvar. I øvrigt xxx xxx at have bekommed hvad De efter deres Slg: Fader Erich Laursen ved Skifte af 11. Aug.: var tilfalden som at derefter samme Skiftebrev intet hos Enkemanden har at fordre, hvorfor De forbinder Dem at give anden lovlig Afkald, foruden deres Underskrift her, naar og om forlanges maatte. Og da nu eÿ videre ved dette Skifte var i saa Maade at erindre saa blev det hermed sluttet og tilendebragt, som med egne Hænders underskrift bekræftes. Actum ut supra.

H. Bagger

Hans H.K.S. Knudsen   

Paa egne og min Broders Anders Erichsens vegne Laurs L.E.S. Erichsen,  

Morten M.H.S. Hansen                       

Peder P.H.S. Hansen

som Vidner                       Rasmus R.G.S. Gregersen                    Jørgen Sørensen