Jørgen Pedersens fæstebrev

Jørgen Pedersen
søn af Peder Jørgensen, overtog fæstet 27.01.1810
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=106

Afskrift protokollen p. 102, opslag 106:
Nr.2 FR [Frederik Rex] 54 Sk 1810
Friederich Sigfrid Baron af Rantzau General af Cavalleriet og Ridder af Dannebrog Herre til Friderichslund m:v:
Giør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster Jørgen Pedersen af Dærup den Gaard samme steds som hans Fader Peder Jørgensen har havt i Fæste, men inden Retten den 12te denne Maaned godvilligen frasagt sig, formedelst Alder og Svaghed. Denne Gaard der
–p. 103 —
staaer for Ager og Engs Hartkorn 5 Tdr 5 Skp ” – maa fornævnte Jørgen Pedersen hans Livstid i Fæste nÿde, bruge og beholde paa Vilkaar: at han deraf aarlig og i rette Tider svarer og betaler alle Kongelige Skatter og Pabudde [ie Paabudde] som nu enten allerede er eller herefter paabudne vorder, tilligemed Extraskatter af alle i Gaarden befindende Personer, det være sig Tjenestefolk, Fæsterens Fader, eller en andre Opholdende uden at jeg dermed i nogen Henseende besværes: svarer og betaler udi aarlig Landgilde Maii 6 Rdl, Martini 3 Rd 3½ Sk, Rug 1 Skp, Havre med forordnet Opmaal og 1 Gaas, 2 Høns ved St. Hansdag og 20 Æg ved JuleTider, forrette halv Gaards Hovning til Friderichslund tillige med Hoveriet til Søholm i Overensstemmelse med Hoveriforeeningen, hvoraf et verificeret Udtog findes dette Fæstebrev vedhæftet, Ren, Ægter Klapjagt og Fiskeri ligesom hans Formand, dyrker og driver Jorderne forsvarlig holder Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium i tilbørlig Orden vedlige, og afleverer samme tillige med Fode (ie foder) og Sædekornet i samme Tilstand som det efter vedhæftet Synsforretning ved Overleveringen er befunden, er mig som Husbond hørig og lydig og de Betjente som møde paa mine Vegne samt i øvrigt retter og forholder sig efter Loven og de Kongelige Anordninger, alt under dette hans Fæstebrevs Fortabelse. Indfæstningen er mig
— p. 103 verso —
betalt med 450 rd tilligemed 10 proCento deraf til min Forvalter. Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Friderichslund, d 27de Januarii
1810 Buntzen
(L.S.)
Ligelydende Fæstebrev med vedhæftet Syns- og Overleveringsforretning haver jeg imodtaget og forbinder mig med min Haans Underskrivt nøiagtig at opfylde og efterkomme samme i alle dets
Ord og Punkter.
Jørgen Pedersen
Til Vitterlighed:
A. Fentz Johan Schwartz

Tilbage

Til forsiden