Jørgen Hansens fæstebrev

Jeg Friderich Siegfried Baron af Rantzau, til Friderichslund, Fiellebroe, Brahesholm og Schougaarde, Ridder, Konge-

lig Maists. Kammer Herre, Oberst og Cheff over 2det Siællandske Cavallerie Regimente, Giør Vitterligt at have

Stæd og Fæst, som ieg og hermed Stæder og Fæster til Jørgen Hansen Woldtoft, der med tilladelse, er indkommed fra Loigismoese Gods, een min Bondegaard i Flemløes Sogn, Dærup Bye som Mikkel Sørensen sidst i Fæste havde og fradøde. Hvilken Gaard staar for Hartkorn nye Matricul Agger og Eng 5 Tdr. 6 Skp 1 Fr 2 7/9 Alb: som førnevnte Jørgen

Hansen /: der efter dettes forreviisning bliver af Loigismoese Herskab udløst fra Land Soldat xxx:/ strax maae tiltrædde, og med alt sit Rette tilliggende i Mark og Bye ligesom hans Formand for ham have nydt bruge, og i Fæste beholde sin Livs Tiid; paa Vilkaar, at han der af Aarlig og i Rette Tider, svarer og betaler alle Kongl: Ordinaire og Extraordinaire Skatter og paabudede, samt Personelle Tyngder som enten allerede er, eller herefter maatte vorde paabuden, sit landgilde ilgemaade [sic] Aarlig og til rette Tider yder og leverer, som er efter Jordebogen (Penge) 1 rd for Smør – 2 rd 2 mk 7 sk Havre 1 Skp 1 Gaas 2 Høns samt for halv Gaards Hoverie 6 rd saa lenge lenge jeg den ej in Natura fordrer, Hovning forretter han altsaa, som af en Halv Gaard Forordningsmæssig til Friderichslund, og underlæggende Søeholm, Mark Lige med de andre Bønder, og om og naar heel Gaards Hovning blev fordret, skal han kun forrette imod de 6 Rdl efterladelse, Gaarden holder han i god og forsvarlig Stand, er mig og Fuldmægtig hørig og lydig, og i alt øvrigt, som een Fæstebonde Retter sig efter de Kongl. Allernaadigste Anordninger, Alt under Fæstets forbrydelse, som til mig selv er betalt med 100 Rdl;

Dette til bekræftelse under min Haand og Zignete

Friderichslund d: 24 Martii 1784 – Rantzau

Ligelydende originale Fæstebrev, haver ieg imodta-

ged hvis Indhold ieg forbinder mig at efterleve

Jørgen Hansen Voldtofte

Tilbage