Jørgen Hansens fæstebrev 1784

1784/
Jørgen Hansen/
Woldtoft –
Dærup
Jeg Friderich Siegfried Baron af Rantzau, til Friderichs-
lund, Fiellebroe, Brahesholm og Schougaarde, Ridder, Konge-
lig Maists. Kammer Herre, Oberst og Cheff over 2det Siælland-
ske Cavallerie Regimente, Giør Vitterligt at have
Stæd og Fæst, som ieg og hermed Stæder og Fæster til Jørgen
Hansen Woldtoft, der med tilladelse, er indkommed fra Loigis-
moese Gods, een min Bondegaard i Flemloøs [sic] Sogn, Dærup
Bye som Mikkel Sørensen sidst i Fæste havde og fradøde.
Hvilken Gaard staar for Hartkorn nye Matricul
Agger og Eng 5 Tdr. 6 Skp 1 Fr 2 7/9 Alb: som førnevnte Jørgen
Hansen /: der efter dettes forreviisning bliver af
Löigismoese Herskab udløst fra Land Soldat xxx
strax maae tiltrædet, og med alt sit Rette tilliggende
i Mark og Bye ligesom hans Formand for ham have
nydt bruge, og i Fæste beholde sin Livs Tiid; paa Vil-
Kaar, at han der af Aarlig og i Rette Tider, svarer og
betaler alle Kongl: Ordinaire og Extraordinaire Skatter
og paabudede, samt Personelle Tyngder som enten
allerede er, eller herefter maatte vorde paabu-
den, sit landgilde ilgemaade [sic] Aarlig og til rette
Tider yder og leverer, som er efter Jordebogen
Penge 1 rd for Smør – 2 rd 2 mk 7 sk Havre 1 Skp 1 Gaas 2 Høns
samt for halv Gaards Hoverie 6 rd saa lenge
lenge jeg den ej in Natura fordrer, Hovning for-
retter han altsaa, som af en Halv Gaard Forordnings-
mæssig til Friderichslund, og underlæggende Søeholm, blot en mulighed
Mark Lige med de andre Bønder, og om og naar heel
Gaards Hovning blev fordret, skal han kun forrette
imod de 6 Rdl efterladelse, Gaarden holder han i god
og forsvarlig Stand, er mig og Fuldmægtig hørig
og lydig, og i alt øvrigt, som een Fæstebonde Retter sig
efter de Kongl. Allernaadigste Anordninger, Alt under
Fæstets forbrydelse, som til mig selv er betalt med 100 Rdl;
Dette til bekræftelse under min Haand og Zignete
Friderichslund d: 24 Martii 1784 – Rantzau
Ligelydende originale Fæstebrev, haver ieg imodta-
ged hvis Indhold ieg forbinder mig at efterleve
Jørgen Hansen Voldtofte

Set her: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=20 Fol. 15v – hvis man har har en tolkning af de indsatte x’er, bedes man skrive til mig.