Anders Pedersens fæstebrev

f. 1756 i Flemløse, d. 30. sep. 1835 i Pilekjærgård. Han fik Pilekjærgård i fæste 1792; her er fæstebrevet:

Jeg Friedrich Siegfried Baron af Rantzau pp

Giør Witterlig, at have stæd og fæst som jeg og hermed stæder og fæster til Anders Pedersen fra Flemløse ere (???) min Bondegaaard i Dærup Bye som Hans Hansen hidtil som Fæster har beboet, men nu for ham godvillig har opladt og afstaaet, hvilken Gaard staaer for Hartkorn nye Matricul Agger og Eng 5 Td 6 Skp 1 Fd 2 7/9 Alb som fornævnte Anders Pedersen maa tiltræde, have, nyde og bruge og i fæste beholde sin livs Tid; paa Vilkaar: at han deraf aarlig og i rette Tider svarer og betaler alle Kongelige Ordinaire og Extraordinaire Skatter og Paabudde samt Personelle Tyngder, som enten allerede er, eller herefter maate vorde paabuden, xx landgilde iligemaade til hver Aars Martini rigtig leverer, med Penge 1 Rdl Havre 1 Skp Gaas 1 Stk[1] Høns 2 Stk, for en Otting og 6 ½ £ Smør betaler han 2 Rd 2 Mk 7 Sk, og for halv Hovning betaler han til hver Aars 1st Maij Penge 6 Rd, saalænge den ikke in natura forlanges, den øvrige halve Gaards Hovning forretter han in natura efter den derom oprettede reglementerede Forening. Gaardens Bygning med Besætning og Inventarium holder han i forsvarlig Stand efter den dette Fæste-Brev vedheftede Rettens Syns- og Taxations-Forretning, er mig og mine i alt lovligt (???) hørig og lydig, og i alt øvrigt som en Fæstebonde retter sig efter de Kongelige allernaadigste Anordninger. Til Indfæstning er betalt 133 Rd 2 Mk. Endnu bepligtes han, at betale aarlig til sin Formand, hvad de ere bleven foreenede om. Dets til bekræftelse under min Haand og Segl.

Friederichslund den 13de April 1792. F.S. Rantzau L.S.

Forevist den 20de Januarii 1794 F. Grev Wedell


[1] Stdk skrives her som sædvanligt som ’st + tegnet for mark

Set på Arkivalieronline, Odense amt, Søholm Godsarkiv, Fæsteprotokol, 1776 – 1887, opslag 35f, link: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=36

Tilbage – tilbage til forsiden

LEAVE A COMMENT