Rasmus Mikkelsens fæstebrev

Uddrag af fæstebrevet, som ses in extenso i fæsteprotokollen via dette link.

Han ”Svarer og betaler i aarlig Landgilde Mai var 6 Rbdl Sølv og Martini 3 Rbdl Sølv, leverer til sidstnævnte Tid 1 Td Rug af Vægt 11 L£ 12 £[1] 1 td Radebyg af Vægt 10 L£ 12 £, 4 skpr Havre af den lyse, vægtig 4 L£ 2 £, foruden det forordnede Opmaal som ydes XXX[2] med 1 Fdkr pr. Tønde tilsammen forsvarlig godt og velrenset Korn. Endvidere til samme Tid 1 godt Lam, 1 god ung Gaas, 2 Høns og ved Juletider 20 Æg, forretter halv Hovning til Frederichslunds Hovedgaard, samt

hjemkjører Herren fra Søeholm og derved retter sig efter Hoveriforordningen og de Kongelige Anordninger, gjører Ægter, Klapjagt og Fiskerie ligesom hans Formand, bekoster Gaardens Bygninger indlemmede i Landets almindelige Brandkasse og deraf betaler de aarlige Brandpenge ordinaire og extraordinaire, Af Gaardens Grund anvender Fæsteren 1½ Skpr Land til en ske eller Elmehave efter Grundens Beskaffenhed paa det Sted hvor GodsEieren lader anvise, forhegner samme XXX forlanges og Tid efter anden i Løbet af de første 10 Aar tilplanter denne, fornyer den med nye Planter i stedet for de som maatte gaa ud og holder denne Eske eller Elmehave i tilbørlig Fred (?). Fører Opsigt med at ingen ulovlig Jagt udøves paa hans Fæstegaards Tilliggende og om nogen saadan ulovlig Adfærd opdager, skal Fæsteren om muligt erholde

[p.282]

de Vedkommende, eller tilkalde Vidner paa denne Forseelse samt derefter anmelde hvorledes hermed er tilgaaet for Herskabet; opfører og vedligeholder det til Gaarden hørende Hegn overensstemmende med Forordningen af 29 October 1794 om varigt Hegn; dyrker og driver Jorden forsvarligt, vedligeholder Gaardens Bygninger


[1] (dvs lispund og pund),

[2] muligvis en latin forkortelse