Peder Andersen, 1784 – 1860

Peder Andersen overtog fæstet af Pilekjærgård i 1826 efter faderen, Anders Pedersen.

Fæstebrevet kan læses på Arkivalieronline ved klik her

Transkriberet ser fæstebrevet således ud:

// Fol 188 verso

1826

Gaardmand Peder Andersen i Dærup

N. 5 Fr. 6te 54 Rbl Sølv

1826

Underskrevne Grev Carl Rantzau Kammerherre og Major ved den Kongelige LivGarde til Hest, Eier af Frederichslund, Søholm og

Brahesholm Godser. Gjør vitterligt: At have stædt og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster Peder Andersen af Dærup den Bondegaard sammesteds som hans Fader Anders Pedersen sidst beboede og har frasagt sig inden Retten den 18 August d: A: – Denne Gaard der staar for samme Hartkorn som tilforn nemlig Ager og Eng 5 Tdr 5 Skp – – maae bemelte Peder Andersen hans Livstid i Fæste nyde, bruge og beholde paa Vilkaar: At han deraf aarlig til rette Tider svarer og betaler alle nerværende og til-kommende Kongelige Skatter og Afgifter samt andre offentlige Byrder og Paalæg af hvad Navn eller Oprindelse end være maatte, i samme Omfang eller Udstrækning som om han selv eiede Gaard og Jord.

I dette Hensyn paalægges han navnlig at betale af Bankrenten 2 Rbl 8 Sk: Sølv aarlig, som erlægges Martini, udreder den fulde Gaml-skat uden nogen Deeltagelse fra Eierens Side saaledes som Forord. af 15 April 1818 dens 5§ ellers bestemmer samt endelig tilsvarer og leverer den paabudne ldebrændsel til Skolelæreren. – Svarer og betaler i aarlig Landgilde Mai 6 Rldlr Sølv og Mikkelsdag 3 Rldlr leverer til samme Tid 1 Td Rug 1 Td Radebyg og 4 Skp Havre forsvarlig, godt og velreenset Korn af efter-følgende Vægt: første Sort 11 l£ 12 £, anden Sort 10 l£ 12 £ og tredje Sort 8 l£ 4 £ pr Td foruden det forordnede Opmaal 1 Fr pr Td som aparte leveres; item et godt Lam, en god ung Gaas, 2 Høns og 20 Æg, de sidste ved Juletider; forretter Halv Gaards Hovning til Frederichslund saavel som det sædvanlige Hoverie til Søeholm, alt efter Hoveriforeningen og de Kongelige Anordninger og til hvilken Ende et verificeret Udtog af denne Forening findes nærværende Fæstebrev vedhæftet, gjører Ægter Klapjagt og Fiskerie ligesom hans Formand, bekoster Gaardens Bygninger indlemmet i Landets almindelige Brandkasse og deraf betaler de aarlige Brandpenge, ordinaire og extraordinaire; opfører og vedligeholder det til Gaarden hørende Hegn overensstemmende med Forord. af 29 October 1794 om varigt Hegn; dyrker og driver Jorderne forsvarlig vedligeholder Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium og afleverer dette tilligemed Føde og Sædekornet i samme Stand som vedhæftede Synsforretning omformelder. – Iøvrigt

// Fol 189

retter og forholder Fæsteren sig efter Loven og Anordningerne, er mig og min Forvalter hørig og lydig: Alt under dette hans Fæstebrevs Fortabelse og anden Straf efter Loven. – Indfæstningen er betalt med 350 Rldlr Sedler. – Det til Bekræftelse under min Haand og Segl. –

Frederichslund, den 27 September 1826

Carl Rantzau

/: L. S. :/

Læst inden Baag Herreds Ret den 29 September 1826

Gundorph

samt indført i Panteprotokollen No 8 Folio 12

Helms

Ligelydende Fæstebrev med vedhæftet Synsforretning samt Hoveriforening imodtaget, og som jeg herved forpligter mig at opfylde og efterleve. –

Dærup, den 19 October 1826

Peder Andersen