Landsbyens topografi

Dærups topografi

Mere om de enkelte gårde her.

Her er et kort over Dærup ejerlav fra 1810. Det er hentet på Geodatastyrelsens hjemmeside Historiske Kort På Nettet, hkpn.gst.dk. Originalen, som kan forstørres og klippes i, findes her, og her er flere kort.

På kortet fra 1810 ses, at matrikel nr.8, Elmegård var drevet af ‘Enken’. Det drejer sig om Kirsten Nielsdatter, ca.1733-1810, enke efter Jørgen Sørensen, 1744-1797. Enkens efterfølger var sønnen, Hans Jørgensen, der fik fæstebrev 28.05.1803.

Som det ses af tegningen over Dærup 1790 ligger ejendommene på en række og ikke som det hyppigst ses omkring fx gadekæret. En forklaring herpå har jeg endnu ikke, men læs her.
Det bemærkes, at der er et gadekær, og det er beliggende ud for matr.nr. 1, Kellerhavegård, som siden middelalderen har været den gård, der skilte sig ud størrelsesmæssigt.
Umiddelbart påfaldende er det også, at matr.nr. 7, Dærupgård ligger placeret mellem matr.nr. 1 og nr. 3. Dens hovedparcel ligger over for matr.nr. 5, Rosenlund nord for matr.nr. 8, Elmegård, og man måtte vel forvente gården beliggende her. Hvorvidt det faktisk en gang har været tilfældet, vides ikke. På matrikelkortet af 1810 har Dærupgård som den eneste ikke en bylod.
Endelig skal det noteres, at matr.nr. 2, der er beliggende mod nordvest med nogen afstand til matr.nr. 3, Blåmosegård blev nedbrudt og nedlagt i 1878, i hvilken forbindelse dens tilliggende blev solgt til andre gårde i landsbyen, som ved samme lejlighed solgte arealer i ejerlavets periferi til nye ejendomme. Herom andetsteds og senere.